อีริคสันเป็นนักจิตวิทยาวิเคราะห์ร่วมสมัย เป็นผู้นำทำให้แนวคิดจิตวิเคราะห์น่าเชื่อถือ หนังสือที่สำคัญได้แก่ Childhood and society

    แนวคิด  ทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพมนุษย์ 8 ขั้นตอน

1. ความไว้วางใจ * สงสัยน้ำใจผู้อื่น / ทารก

2. ความเป็นตัวเง * ละอายใจ ไม่แน่ใจ / ทารก

3. ความคิดริเริ่ม * รู้สึกผิด / เด็กตอนต้น

4. เอาการงาน * ปมด้อย / เด็กตอนปลาย

5. พบอัตลักษณ์แห่งตน * ไม่เข้าใจตนเอง / วัยรุ่น

6. ความเสน่หา * เปล่าเปลี่ยว / ผู้ใหญ่ตอนต้น

7. ส่งเสริมผู้อื่น * พะวงเฉพาะตน / กลางคน

8. มั่นคงทางใจ * สิ้นหวัง / สูงอายุ 

Comment

Comment:

Tweet