ซัลลิแวนเกิดที่รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวช วอชิงตัน ดีซี

     แนวคิดสำคัญ เน้นสัมพันธภาพของบุคคล โยงจิตวิทยาเข้าสู้สังคม เน้นสัมพันธภาพตั้งแต่วัยทารกถึงวัยผู้ใหญ่ 7 ขั้นตอน *สัมผัส *สัญลักษณ์ *บุคคลอื่น *เพศเดียวกัน *ต่างเพศ *กิจกรรมเหมาะ *ผู้ใหญ่แท้จริง

     ซัลลิแวนใช้วิธีบำบัดคนไข้จากจิตวิเคราะห์มาเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล Interpersonal Theory of Psychiatry ทฤษฎีของเขาโยงไปถึงจิตวิทยาบุคลิกภาพเป็นผลมาจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เขาได้รักษา Schizophrenia (คนไข้โรคจิตชนิดหนึ่ง) ให้หายได้มากมาย

     เขาได้กำหนดโครงสร้างบุคลิกภาพเป็น 3 ประเภทได้แก่

1.Dynamism พฤติกรรมที่เคยชินเป็นความสัมพันธ์กับคนอื่น เช่นชอบช่วยเหลือ ชอบบ่น เอาเปรียบ

2. Personification มโนภาพที่คนงาดภาพตยเองและเป็นภาพที่คนอื่นมีสัมพันธภาพกับตน

3. Cognitive Process กระบวนการคิดเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิดภาพมี 3 อย่าง

 3.1 Prototaxic เป็นความคิดระดับทารก ไม่เจาะจง ไม่เข้าใจสิ่งรับรู้ เป็นประสาทสัมผัส

 3.2 Parataxic ความคิดพัฒนาขึ้น เข้าใจสัมพันธภาพสิ่งต่างๆ  จริง/ไม่จริง

 3.3 Syntaxic ใช้สัญลักษณ์ สื่อสารได้ตรงความจริงมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น

     แบบแห่งบุคลิกภาพ ผู้มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นจะก้าวไปสู่บุคลิกภาพแห่งความเป็นผู้ใหญ่ได้ ส่วนผู้ที่บกพร่องความสัมพันธ์กับผู้อื่น ย่อมแสดงอาการโรคจิตประสาทไว้ 10 ประการ เช่น หมกมุ่นกับตัวเอง

  

Comment

Comment:

Tweet