จุง เกิดที่สวิตเซอร์แลนด์และเป็นแพทย์ที่เมืองซูลิค

   แนวคิดสำคัญ

1. หน้ากาก/หัวโขน แสงตนตามพฤติกรรมที่สังคมคาดหวัง ถ้าขัดแย้งบุคลิกที่แท้จริงบ่อยๆ จะหลอกตัวเองและผู้อื่นตลอดเวลา

2. Personal unconcious เป็นส่นประสบการณ์ของจิตสำนึกมาก่อนแต่ถูกเก็บกดไว้ในจิตใต้สำนึกและความคิดรู้สึกรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่า "ปม"

3. Collective Unconcious กระบวนการจิตใต้สำนึกที่สะสมบุคลิกภาพมาหลายชั่วคนเรียกว่า Archetype

4. Anima*Animus ทุกคนมีลักษณะเป็นชายและหญิงในตัวทุกคน  ชาย-Anima,หญิง-Animus

5. Shadow เป็นส่วนถูกบดบังในจิตใต้สำนึก เช่นความก้าวร้าว ความต้องการทางเพศ

     Attiude จุงแบ่งบุคลิกภาพเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

 Extraversion ชอบแสดงตัว เข้าหาสิ่งแวดล้อม นอกตัว

 Introversion เก็บตัว สนใจเรื่องของตัวเอง

2 ลัษณะนี้ย่อมมีในตัวคนเดียวกันแล้วแต่ว่ามีลักษณะอย่างใดมากกว่า

     จุง แป่งสภาพจิตใจของมนุษย์เป็น 4 ประเภท

1. ความคิด 2. ความรู้สึก 3. การสัมผัสรู้ 4. ญาณสังหรณ์

(1และ2มีเหตุผล/3และ4ไม่มีเหตุผล) ทั้ง4ประเภทนี้ถ้าพัฒนาได้อย่างสมดุลบรรลุภาวะคนสมบูรณ์

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ความรู้ดีจริง

#2 By Boymang*~ on 2012-02-29 14:22

this is cool, thanks for sharing = ]

#1 By nobi (182.52.143.134) on 2011-01-06 02:58