ฟรอยด์ เป็นชาวยิว เกิดที่ประเทศเชคโกสโลวาเกีย เป็นจิตแพทย์ที่กรุงเวียนนา ออสเตรีย ริเริ่มศึกษาพฤติกรรมบุคลิกภาพของมนุษ์ย์โดยวิธีวิทยาศาสตร์

     แนวคิด  โครงสร้างบุคลิกภาพ สัญชาตญาณ ความกังวล (กลัวสิ่งแวดล้อมรอบตัว กลัวทำสิ่งอับอาย กลัวสำนึกรับผิดชอบชั่วดี) *กลวิธานป้องกันตัว

     ฟรอยด์สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ เขาสนใจทางประสาทวิทยาและการสะกดจิต เป็นผู้นำแนวคิด Freudian psychoanalysis  ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์ แนงคิดของเขาได้กระตุ้นให้นักวิชาการสมัยหลังได้คิดค้นศาสตร์พฤติกรรมในเวลาต่อมา

     ระดับขั้นจิตสำนึก

1. จิตสำนึก (Concious) *รู้* ภาวะมีสตเต็ม

2. จิตกึ่งสำนึก (Subconcious) *รู้กับไม่รู้* ภาวะกึ่งระหว่างสำนึกรู้กับไม่รู้ *เผลอพูด

3. จิตไร้สำนึก (Unconcious) *ไม่รู้* ภาวะไม่สำนึกรู้ *ความฝัน

   ฟรอยด์เปรียบเทียบจิตใจมนุษย์มีสภาพคล้ายภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในมหาสมุทร มีส่วนเหนือผิวน้ำส่วนน้อย ควบคุมโดยจิตสำนึกต้องการแสง อากาศและ ส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ำเป็นส่วนที่ใหญ่ อยู่ในความมืด ควบคุมโดยจิตใต้สำนึก ซึ่งมีกลไกทางจิตหลายประเภทเช่น แรงจูงใจ อารมณืที่ถูกกด ความร(สึกนึกคิด ความฝัน จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม

     โครงสร้างบุคลิกภาพ

1. ID พลังความสุข พลังเพศ พลังก้าวร้าว สัญชาตญาณ  วัยเด็กจะมีพลัง id สูงกว่า ego และsuperego

2. EGO พลังความรู้จริง เพื่อตอบสนอง id เช่นทำอาหารเอง

3. SUPEREGO เรียนรู้ค่านิยม เช่นมโนธรรม ความดี-ชั่ว หักห้ามความรุนแรงของ id

     การทำงานร่วมกันของพลังทั้ง3 โดย ego จะเป็นตัวประสานระหว่าง id และ superego ถ้า id สูง บุคลิกภาพเป็นเด็ก ไม่รู้จักโต เอาแต่ใจ ego สูงจะเป็นคยมีเหตุผล นักปฎิบัติ superego สูงเป็นนักอุดมมคติ นักทฤษฎี

 (ego เข้มแข็ง จะมีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์)

     Psychosexual Develomantel Stage

1. Oral Stage 18 เดือน มีสุขโดยใช้กิจกรรมทางปาก

2. Anal Stage 18เดือน-3ปี หาสุขใช้กิจกรรมทางทวารหนัก

3. Phallic Stage 3-6ปี หาความสุขจากอวัยวะเพศปฐมภูมิ เช่นเล่นอวัยวะเพศชาย ชายติดแม่เลียนแบบพ่อ

หญิงติดพ่อเลียบแบบแม่ 

4. Latency Stage 6-11ปี พัฒนาร่างกายช้าลง เด็กเริ่มพัฒนาสังคมนอกครอบครัว สนิทกับเพื่อนเพศเดียวกัน

5. Genital Stage 12-20ปี ลักษณะทุติยภูมิทางเพศมีวุฒิภาวะสมบูรณืเต็มที่

     ความกังวล Anxiety แบ่งเป็น 3 ประเภท

1. Reality anxity ไม่กลัวสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นต้นกำเนิด 2และ3

2. Neurotic anxity กลัวตัวตนไม่สามารถคุมสัญชาตญาณได้ กลัวถูกประจาน ลงโทษ ทำสิ่งอับอาย

3. Moral anxity กลัวสำนึกผิดชอบชั่ว-ดี

Comment

Comment:

Tweet

#67 By (186.124.178.25|95.211.218.103, 186.124.178.25) on 2014-04-12 08:38

Hello!
order viagra , order cialis , order viagra , order cialis ,

#66 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-05 23:22

Hello!
generic cialis , canadian cialis , free viagra online , cheap cialis , viagra deals ,

#65 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-05 01:43

Hello!
cialis , viagra , purchase viagra , generic viagra , viagra ,

#64 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-04 05:40

Hello!
cialis , viagra , purchase viagra online , purchase viagra , viagra ,

#63 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-02 08:50

Hello!
cialis , viagra , purchase viagra , generic viagra , viagra ,

#62 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-01 21:25

Hello!
cialis , viagra , purchase viagra online , purchase viagra , viagra ,

#61 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-01 19:52

Hello!
female viagra alternative , generic cialis made in india , viagra from canada , cialis online pharmacist ,

#60 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-20 21:49

Hello!
generic viagra woman , cialis generic cheapest price free shipping , discount viagra , buy viagra online , ,

#58 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-13 23:04

Hello!
viagra pills , cialis , viagra pills online , cialis pills online ,

#57 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-10 23:45

Hello!
free viagra , cialis ,

#56 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-05 18:15

Hello!
viagra price , cialis price , viagra , cialis ,

#55 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-03 21:49

Hello!
viagra deals

#54 By (183.207.228.120|95.211.195.146, 183.207.228.120) on 2014-02-28 19:08

Hello!
cialis deals

#53 By (212.126.96.229|95.211.195.146, 212.126.96.229) on 2014-02-28 19:08

Hello!
viagra , dosage cialis ,

#52 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-27 00:38

Very nice site! cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis ,

#51 By (81.161.59.43|81.161.59.43) on 2014-02-25 23:43

Very nice site!

#50 By (199.188.100.76|199.188.100.76) on 2014-02-25 23:42

Very nice site! cheap cialis http://aieopxy1.com/osovoqv/4.html

#49 By (63.174.97.130|63.174.97.130) on 2014-02-25 23:42

Very nice site! cheap cialis

#48 By (119.39.32.42|119.39.32.42) on 2014-02-25 23:42

Very nice site! <a href="http://aieopxy1.com/osovoqv/1.html">cheap viagra</a>

#47 By (92.46.35.50|92.46.35.50) on 2014-02-25 23:41

Hello! eeckaeb interesting eeckaeb site! I'm really like it! Very, very eeckaeb good!

#46 By (54.193.53.55|54.193.53.55) on 2014-02-25 23:41

Hello!
viagra , cialis professional , cheap viagra professional , cheap cialis professional ,

#45 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-25 02:52

Hello!
viagra pills , cialis pills ,

#44 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-21 21:17

Hello!
women does viagra work , cialis fast delivery ,

#43 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-19 19:55

Hello!
purchase viagra online , cheap cialis sale online , buy viagra online , generic cialis pills voucher ,

#42 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-17 17:16

Hello!
lyrica information , Sumatriptan 25-50-100mg , buy lithobid , depakote online , buy eulexin ,

#41 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-12 21:41

Hello!
herbal viagra alternative , buy cialis shop tadalafil ,

#40 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-12 20:14

Hello!
cialis to buy new zealandcostco prescription cialis , non prescription viagra , cheap viagra tablets ,

#39 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-11 20:57

Hello!
viagra , viagra online pharmacy ,

#38 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-10 18:11

Very nice site! cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis ,

#37 By (123.193.180.64|123.193.180.64) on 2014-02-07 14:51

Very nice site!

#36 By (111.233.118.59|111.233.118.59) on 2014-02-07 14:51

Very nice site! cheap cialis http://apxoiey1.com/qovoyt/4.html

#35 By (91.120.126.23|91.120.126.23) on 2014-02-07 14:51

Very nice site! cheap cialis

#34 By (93.186.200.39|93.186.200.39) on 2014-02-07 14:50

Very nice site! <a href="http://apxoiey1.com/qovoyt/1.html">cheap viagra</a>

#33 By (176.119.38.46|176.119.38.46) on 2014-02-07 14:50

Hello! ddeekdd interesting ddeekdd site! I'm really like it! Very, very ddeekdd good!

#32 By (170.94.27.35|170.94.27.35) on 2014-02-07 14:50

Very nice site!

#31 By (162.13.2.52|162.13.2.52) on 2014-02-07 14:50

Very nice site! cheap cialis http://apxoiey1.com/qovoyt/4.html

#30 By (101.53.114.58|101.53.114.58) on 2014-02-07 14:49

Very nice site! <a href="http://apxoiey1.com/qovoyt/1.html">cheap viagra</a>

#29 By (177.53.245.50|177.53.245.50) on 2014-02-07 14:49

Hello! ddgdged interesting ddgdged site! I'm really like it! Very, very ddgdged good!

#28 By (91.106.32.35|91.106.32.35) on 2014-02-07 14:49

Hello! kfkdekc interesting kfkdekc site! I'm really like it! Very, very kfkdekc good!

#27 By (72.38.225.82|72.38.225.82) on 2014-01-30 13:37

Hello! cdeedaf interesting cdeedaf site! I'm really like it! Very, very cdeedaf good!

#26 By (122.54.218.30|122.54.218.30) on 2014-01-30 13:37

Hello! edddfcg interesting edddfcg site! I'm really like it! Very, very edddfcg good!

#25 By (91.120.126.23|91.120.126.23) on 2014-01-30 13:36

tscecojdijtboh, <a href="http://paydayloansselection.com/">What's a payday loan</a>, iTiSbCn, Online payday loans lenders, mJuiEgC, http://paydayloansselection.com/ Payday Loan, wziPnWM, <a href="http://www.shf-law.net/klonopin.html">Klonopin and methotrexate</a>, GypHdwv, Generic Klonopin, nOYNlSF, http://www.shf-law.net/klonopin.html Supplement pack to get off klonopin, GxCugoN, <a href="http://chilebodyboard.com/">Fax payday loans</a>, NRcZnju, Wrightstown payday loan, eigrCQr, http://chilebodyboard.com/ Payday Loans, WoRvZdm, <a href="http://hcgtrim4u.com/">HCG Diet</a>, WqIWDbt, Dr oz hcg diet, VyVtKLI, http://hcgtrim4u.com/ Hcg diet toronto, yuVhvHL, <a href="http://aliveinside.us/">Take levitra daily</a>, aMYpdrT, Levitra, VNVyZvT, http://aliveinside.us/ Viagra vs levitra vs cialis, nlJelTz, <a href="http://tahoeheavenlyvacations.com/">Garcinia Cambogia</a>, RCUzNsr, Buy Garcinia Cambogia, DYOJXhw, http://tahoeheavenlyvacations.com/ Garcinia Extract, bbzbsMq.

#24 By xjnpohdz (173.44.37.226|173.44.37.226) on 2014-01-15 14:35

Very nice site!

#23 By ypworuwi (103.7.57.18|213.154.203.148) on 2012-11-21 07:56

Hello! cdagdkd interesting cdagdkd site! I'm really like it! Very, very cdagdkd good!

#22 By iitwtueo (103.7.57.18|81.93.11.139) on 2012-11-21 07:54

Very nice site!

#21 By rwtiuiiu (103.7.57.18|203.124.105.129) on 2012-11-19 14:03

Hello! beedede interesting beedede site! I'm really like it! Very, very beedede good!

#20 By wwuryroo (103.7.57.18|209.197.224.101) on 2012-11-19 14:00

comment3, acomplia sanofi, viagra online,

#19 By acomplia (217.20.138.141) on 2010-10-11 01:24

comment5, adipex-p diet pills, antabuse, nexium, bad side effects of prednisone, buy valtrex, Acomplia, Levaquin, rimonabant price sanofi, Clomid,

#18 By Lexapro (173.203.78.165) on 2010-10-10 13:08