เมอร์เรย์จบแพทย์ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย โคลัมเบีย ที่สหรัฐอเมริกา บุคลิกภาพถูกกำหนดด้วยตัวแปร 3 ประการ ได้แก่ ประสบการณ์ในอดีต / ปัจจุบัน พื้นฐานสรีระ และสิ่งแวดล้อม

     งานสำคัญด้านวัดผลได้แก่ แบบทดสอบ TAT (Thematic Apperception Test) มีภาพ 20 ภาพให้ดู และตีความหมาย วิเคราะห์ปัญหาจิต อารมณ์

   ลดพลังเป้าประสงค์จากแรงกระตุ้นของสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของ Need 20 ประการ เช่น ใฝ่สัมฤทธ์ ยอมแพ้จำนง ใฝ่ไมตรี ก้าวร้าว ปกป้องตน หลบหลีกอันตราย ระเบียบ ชื่นชอบ

  Press 16 กลุ่ม ขาดความเป็นครอบครัว แก่งแย่ง สูญเสีย ถูกบังคับ หลอกหลวง 

Comment

Comment:

Tweet

ไๅ/ก/-

#6 By วงสว (49.230.87.30|49.230.87.30) on 2014-09-03 17:20

#5 By (101.109.10.183|101.109.10.183) on 2014-01-13 10:54

#4 By pooksar@hotmail.com (103.7.57.18|180.222.155.178) on 2012-12-08 17:56

#3 By ไพศาล (103.7.57.18|49.48.91.28) on 2012-11-18 20:18

เนื่อหาดี

#2 By wannapa (103.7.57.18|125.24.145.210) on 2012-09-27 07:26

#1 By (180.183.33.78) on 2010-09-06 03:21