บุคลิกภาพของบุคคลกำหนดจาก Traits ซึ่งลักษณะนิสัยหรือความเคยชินของบุคคล * Common Trait  เทรทรวม ลักษณะภาพรวม  ลักษณะภาพรวม เช่นคนไทยในสายตาตะวันตก

     บุคลิกภาพมนุษย์เปรียบกับแก่นต้นไม้ ต้องมีจุกรวมที่ประสานกันดี เรียกว่า The Proprium  จึงมีบุคลิกมั่นคงมิฉะนั้นเป็นโณคจิตประสาทได้

  ลักษณะปลีกย่อยของ Proprium สำนึกรู้ร่างกายของตน ความภูมิใจเห็นคุณค่าตน ภาพตน

Good me * Bad me การหาเหตุผล การป้องกันตนเอง  บุคลิกภาพของคนมีลักษณะร่วมหลายอย่าง

Comment

Comment:

Tweet