แคทเทลล์  บุคลิกภาพคือแนวคิดที่เราสามารถทำนายพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณืต่างๆได้

1. Surface Trait เป็นกลุ่ม : ไม่มีสมาธิ ตัดสินใจไม่ได้

2. Soure Trait จำนวน 16 ลักษณะ

  1. สังคม * เก็บตัว 

  2.ฉลาด * ทึบ

  3.เจ้าอารมณ์ * ไม่หวั่นไหว 

  4.แสดงตัว * ถ่อมตัว 

  5.นิ่งเงียบ * กระตือรือร้น 

  6.ยึดมั่นดีชั่ว * ไม่ยึดมั่น 

  7.กล้าท่าทาย * อาย 

  8.ใจแข็ง * ใจอ่อน /

  9.ไว้วางใจ * ขี้สงสัย 

  10.ปฏิบัติจริง * ดีแต่ฝัน 

  11.ทันคน * ตรงไปตรงมา 

  12. มั่นคง * รู้สึกผิด 

  13. เปลี่ยนแปลงคิดใหม่ * ยึดสิ่งเดิม 

  14.พึ่งตนเอง * พึ่งผู้อื่น 

  15.ควบคุมตัวเองได้ * ไม่มีวินัย 

  16.ผ่อนคลาย * เร็งเครียด

Comment

Comment:

Tweet