สกินเนอร์เกิดที่สหรัฐอเมริกา จบวิทยาปริญญาโท และอเกที่ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยามิเนโซตา

     แนวคิดสำคัญ

   S-R psychology การกระทำ Reinforcement (การเสริมแรง) Operant Conditioning Learning (การเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขโดยการกระทำ)

   บุคลิกภาพของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้และการเสริมแรง

 การทดลงของเขากับพฤติกรรมของสัตว์จะง่ายไม่ซับซ้อน แม่นตรง มีระเบียบ การศึกษาของเขาทำให้สาธารณชนเห็นคุณค่าของจิตวิทยาว่าประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและอาชีพอย่างแท้จริง การแก้ไขเด็ก Autistic ที่มีปัญหาการปรับตัวและเรียนรู้

 *** S-R Theory  Operant Learning Theory 

 จับหนูหิวเข้ากล่อง Skinner box เมื่อ กดคาน ---->ไฟเปิด ----> ถาดอาหารเลื่อนออกมา

 นกพิราบจิกแป้นสีที่ต่อเชื่อมเครื่องกล ----> มีอาหารไหลออกมา ทำซ้ำหลายครั้งเกิดการเรียนรู้และใช้เวลาน้อยลงและเป็นการการกระทำที่ลงมือกระทำเอง

     สกินเนอร์สรุปว่าพฤติกรรมทั่วไปมี 2 ชนิด คือ

1.แบบถูกเร้าให้ทำ พฤติกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสิ่งเร้า

2. แบบลงมือกระทำ เกิกพฤติกรรมโดยอินทรีย์เอง

     การเสริมแรง มี 2 วิธี คือ

1.เสริมแรงทุกครั้งที่มีการตอบสนองที่ถูกต้อง

2.การเสริมแรงแบบบางครั้ง

 

    

 

Comment

Comment:

Tweet