มาสโลว์เกิดที่สหรัฐอเมริกา เป็นหัวหน้าภาคจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Brandies ในตำแหน่ง ศาสตราจารย์

     แนวคิดสำคัญ

   มาสโลว์ เป็นผู้นำกลุ่มมนุษยนิยม แนวคิดสำคัญ *การศึกษาเพื่อเข้าใจมนุษย์ต้องศึกษาจากบุคคลมีสุขภาพจิตดี อารมณ์และจิตใจมั่นคง *ต้องศึกษาคนทั้งคน *แรงจูงใจ แรงจูงใจต่างกันทำให้บุคลิกภาพต่างกัน

   ทฤษฎีลำดับขั้นแรงจูงใจของมนุษย์มีลำดับขั้น 5 ขั้นตอน แรงจูงใจขั้นต้นต้องได้รับการสนองก่อน แรงจู.ใจขั้นสูงสุดจังพัฒนาตามลำดับ ยกเว้นในบุคคลที่มีคุณสมบัติสร้างสรรค์สูงเป็นคนเต็มโดยสมบูรณ์ อาจได้รับตอบสนองไม่มสบูรณ์นัก เช่น เผชิญกับการดูถูก ไม่ปลอดภัยในชีวิตก็ถึงขั้น5ได้

 ขั้น 1. Physiological needs ความต้องการทางสรีระ

 ขั้น 2. Safty needs ความต้องการความปลอดภัย

 ขั้น 3. Belongingness and love needs ความต้องการการเป็นเจ้าของ ได้รับรักแลรักผู้อื่น

 ขั้น 4. Esteem needs ความต้องการมีศักดิ์ศรีจากตนเองและผู้อื่น

 ขั้น 5. Self Actualized needs ความต้องการความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์

     แรงจูงใจเกิดจากความขากแคลน

1. Deficiency motive เช่น ทำดีเพราะขาดการยกย่องนับถือ ทำบุญเอาหน้า อาจเป็นโรคจิตประสาทได้

2. Being motive หรือ Growth motive เช่น ทำบุญเพราะเสียสละ สงสาร ต้องการพัฒนาจิตใจ ช่วยป้องกันสุขภาพจิตเสื่อม

     ธรรมชาติมนุษย์

1. มนุษย์ใฝ่ดีและกระหายใครสร้างสรรค์

2. มนุษย์แตกต่างจากสัตว์โลกประเภทอื่น เช่น ควาคิดซับซ้อน รับผิดชอบชั่วดี ละอายต่อบาป

3. ทุกคนต้องการเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ สังคมมนุษย์มีความอยุติธรรม เขาจึงเผยแพร่แนวคิดเพื่อลดความอยุติธรรมเพื่อให้มนุษย์มีความงอกงามทางบุคลิกภาพ ความก้าวราวบางครั้งก็จำเป็นเพื่อปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้น

4. ลักษณะบุคลิกภาพมนุษย์โดยสมบูรณ์ บุคลิกภาพสูงสุดใรอุดมคติ 16 ประการ

 

Comment

Comment:

Tweet

The layout of the blog seems decent!

#1 By free apple ipad (63.223.127.200) on 2010-10-20 11:57