บุคลิกภาพ (Personality)

posted on 29 Nov 2009 14:27 by nichisang in knowlege

บุคลิกภาพ

  แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

      บุคลิกภาพ มาจากคำบาลี 2 คำ คือ บุคลิก กับ ภาวหรือภาพ เมื่อนำมารวมกันหรือสมาสกันเป็น บุคลิกภาพ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Personality แปลว่า ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลซึ่งแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะไม่ตรงกัน

นอกจากนี้ นักจิตวิทยาได้ให้ความหมายบุคลิกภาพไว้หลายทัศนะด้วยกัน เช่น

   บุคลิกภาพ  คือ  ผลรวมของพันธุกรรม  และประสบการณ์ทั้งหมดของบุคคล

   บุคลิกภาพ  คือ ลักษณะรวมของบุคคล และวิธีการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งกำหนดการปรับตัววจามแบบฉบับของแต่ละบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม

   บุคลิกภาพ คือ กระบวนการสร้างหรือการจัดส่วนประกอบของแต่ละคน ทั้งภายในและภายนอก(จิตใจและร่างกาย) ซึ่งบุคลิกภาพนี้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องกำหนด ตัดสินพิจารณาลักษณะพฤติกรรม และความนึกคิดของบุคคลนั้น

    สรุป  บุคลิกภาพ คือ  ลักษณะพิเศษเฉพาะของบุคคลแต่ละบุคคล อันทำให้บุคคลนั้นแตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ บุคลิกภาพประกอบด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติ

  องค์ประกอบของบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ ประกอบไปด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

1.  ลักษณะท่าทาง

2.  ลักษณะทางใจ

3.  ลักษณะทางสังคม

4.  ลักษณะทางอารมณ์

  ลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพที่ดี

         บุคลิกภาพที่ดี มักจะเป็นคนที่มีพื้นฐานด้านสุขภาพจิตดี ทำให้มีการปรับตัวที่ดี และส่งผลถึงการมีบุคลิกภาพที่ดีด้วย ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี จะมี  คุณลักษณะและความสามารถทางจิตที่สำคัญ 6 ประการ ดังต่อไปนี้

1.  ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพความจริงอย่างถูกต้อง

2.  การแสดงอารมณ์ในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม

3.  ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม

4.  ความสามารถในการทำงานที่อำนวยคุณประโยชน์

5.  ความรักและการต้องการทางเพศ

6.  ความสามารถในการพัฒนาตน

     การพัฒนาบุคลิกภาพ 

        คำว่า บุคลิกภาพ มาจากคำว่า Personality แปลว่า ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล ซึ่งไม่เหมือนกัน ดังนั้น บุคลิกภาเราจึงหมายถึง ลักษณะเฉพาะตังของเราแต่ละคน ซึ่งไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร บุคลิกภาพเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ไม่มีใครสามารถเลียนแบบบุคลิกภาพผู้อื่นได้เหมือนทุกอย่าง ทุกประการ และบุคลิกภาพสามารถปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นได้

  ประเภทของบุคลิกภาพที่ควรปรับปรุง 

บุคลิกภาพของบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. บุคลิกภาพภายนอก

2. บุคลิกภาพภายใน

  การปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอก 

   การปรับปรุงบุคลิกภายนอก หมายถึง สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัด หรือ สัมผัสได้ การปรับปรุงแก้ไขก็ทำได้ง่าย ใช้เวลาน้อย และวัดผลได้ทันที ได้แก่

-  รูปร่างหน้าตา

- การปรับปรุงการแต่งกาย

-การปรับปรุงในเรื่องการติดต่อสื่อสาร

-การปรับปรุงการพูด

-การปรับปรุงการฟัง

  การปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน

     การปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน  หมายถึง สิ่งที่มองไม่เห็น และ สัมผัสยาก ต้องมีโอกาสทำงานร่วมกัน หรืออยู่ด้วยกันนานๆ บุคลิกภาพภายในจึงจะแสดงออกมา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่อนข้างยาก ใช้เวลานาน และวัดผลลำบาก

   บุคลิกภาพภายนอก    ได้แก่

  * ความกระตือรือร้น

  * ความซื่อสัตย์

  * ความสุภาพ

  * ความร่าเริงและความร่วมมือ

  * ความแนบเนียน

  * ความยับยั้งชั่งใจ

  * ความจริงใจ

  * จินตนาการ 

 

อ้างอิง

http://comschool.site40.net/s6.html

Comment

Comment:

Tweet

, Viagra online, %-[[[, Viagra, 9904, Cialis online cheap, jox, Cheap levitra online, 8-], Buy tadalafil online, =), Cialis online, 8(, Generic viagra, 727158, Viagra price, xigu, Generic viagra canada, %-DDD,

#3 By oAwsdCfrXBudmfEo (211.217.182.134|211.217.182.134) on 2014-01-12 01:34

, Cialis, %-OOO, Viagra, >:D, Cialis online without prescription, 44177, Viagra, %OOO, Cialis generic, ptudch, Generic viagra, :), Generic viagra, yti, Online viagra, 78549, Buy cialis cheap, 51426,

#2 By PbzcRJGSrVZBa (72.181.250.49|72.181.250.49) on 2014-01-11 12:09

1. ปรับแก้ตัวอักษรในเนื้อหา entry ให้เหมาะสมหรือเล็กลงกว่านี้
2. ในส่วน page อย่าลืมทำ
3. แหล่งที่มาของข้อมูลให้เครดิสเขาด้วย เน้น!

#1 By Learning on 2009-12-08 21:27